Sezona se blíží!

08.03.2016 09:01

Vážené golfistky, vážení golfisté, milí přátelé,

od 1.1.2016 je v platnosti nová edice Pravidel golfu, svorně schválená R&A a USGA. V rámci informačního servisu bychom vás rádi upozornili na stěžejní změny, které upravují dosud platné zásady, postupy a tresty.

 

Pravidlo 6-6d. Nesprávný výsledek na jamce (Hra na rány)
V případě, že hráč odevzdá nižší skóre na jamce výhradně z důvodu nezapočítání trestu, jehož si nebyl vědom, nebude diskvalifikován, nýbrž mu bude na dané jamce správný trest dopočítán a navíc dostane další 2 trestné rány za každý takový případ. Dalo by se to nazvat trestem „za hloupost“. Primární podnět k této změně přišel od profesionálních tour, na nichž hráči byli stále častěji trestáni za porušení Pravidel, hlášená televizními diváky (často i ex post), přičemž většinou šlo o porušení Pravidel, kterých si hráči nebyli či dokonce nemohli být vědomi (neznatelné pohnutí míče, neznatelný dotyk něčeho v překážce apod.). Na amatérské úrovni půjde ve většině případů spíš o jakousi toleranci neznalosti, když si hráč nebude vědom trestu kvůli neznalosti Pravidel samotných než kvůli neznalosti faktických okolností.

Pravidlo 25-2. Zabořený míč
Nová podoba pravidla detailněji popisuje, jaký míč je považován za zabořený, což opět dosud bylo detailně rozebráno jen v Rozhodnutích (č. 25-2/0.5). Pravidlo upřesňuje, že míč je “zabořený“, jestliže je ve vlastním důlku po dopadu míče a část míče leží pod úrovní země a nemusí se nutně dotýkat půdy (např. mezi míčem a půdou může být tráva, volné přírodní předměty a podobně).

Pravidlo 14-1. Ukotvení hole
Tato změna byla avizována už dlouho dopředu. Jde o nové pravidlo zakazující ukotvení hole během provádění rány. Ukotvením je míněno vytvoření fixního bodu, okolo kterého se hůl otáčí, takže vlastně nedochází ke švihu celou holí. Nejedná se přitom o zákaz těchto holí jako takových, ale omezuje se způsob, jak je s nimi, nebo s libovolnou jinou holí, povoleno zacházet/hrát. Podrobněji :  https://cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=472567960&IDMenu=-1

Pravidlo 18-2. Míč se pohne po založení
Původní pravidlo 18-2b jako takové bylo zrušeno. Pozor, nejedná se o paušální beztrestnost hráče, pokud k popsané situaci dojde, mění se ale způsob, jak se na situaci nahlíží. Doposud založení za míč znamenalo, že jakékoli následné pohnutí míčem bylo bráno jako pochybení hráče, pokud nemohl přesvědčivě prokázat opak (např. když šlo o jasný vnější zásah). Nově se situace bude posuzovat podle pravidla 18-2, kdy se posuzuje, zda hráč skutečně udělal něco, co způsobilo (či velmi pravděpodobně mohlo způsobit) pohyb míče. V případě založení za míč ležící ve vysoké trávě hráč bude pravděpodobně potrestán, protože neopatrným dotykem hole nejspíš ovlivnil pozici míče, naopak na grýnu by už nemělo docházet ke zjevně nespravedlivým trestům (to ostatně byla hlavní motivace dané změny). V důsledku toho bude např. možno bez nebezpečí trestu založit za míč přečnívající okraj jamky, když ho bude chtít hráč dohrát, nebo založit za míč na velmi rychlém a svažitém grýnu, na němž každou chvíli hrozí, že se míč sám od sebe rozjede.

Dodatek IV. Zařízení a výstroj

Část pojednávající o měřících zařízeních byla změněna tak, že pokud je zavedeno pravidlo povolující použití měřících zařízení, dojde k porušení Pravidla 14-3 pouze tehdy, pokud hráč použije příslušné zařízení k jinému účelu, zakázanému tímto pravidlem. Doposud došlo k porušení pravidel už tím, že zařízení obsahovalo funkce v rozporu s pravidlem 14-3, bez ohledu na to, zda tyto zakázané funkce byly použity. V rámci JčST jsou měřící zařízení povolena a tak mohou být k měření vzdálenosti používána zařízení, která mají i funkce, které neslouží k měření vzdálenosti. K porušení pravidla 14-3 dojde pouze v případě, že zařízení bude použito k jinému účelu, než je pouze měření vzdálenosti (např. výběr hole, sklon jamkoviště, měření efektivní vzdálenost, nebo jakákoliv jiná rada). Změnou tohoto pravidla není nijak dotčeno pravidlo 6-7 Nepřípustné zdržování; Pomalá hra. To znamená, že použití měřících zařízení by nemělo vést ke zpomalení tempa hry. Stále platí, že hráč musí být připraven ke hře, jakmile na něho dojde řada ve hře.

 

            Tolik krátký přehled stěžejních změn Pravidel. Nadále prosím mějte na paměti, že golf se hraje většinu času bez dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na hráče ostatní a bude jednat v souladu s Pravidly. Hráči by se měli chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat soutěžního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Pokud se budeme těmito tezemi řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější.

 

Jaro je už za dveřmi, sejdeme se na hřišti. Golfu zdar. Soutěžní výbor JčST.